പുരാതന ഇന്ത്യന്‍ സംസ്‌കാരത്തിന്റെ ദീപ്തവും ഇരുളടഞ്ഞതുമായ വശങ്ങളെ വിമര്‍ശനാത്മകമായി നോക്കിക്കാണാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് വേദങ്ങളുടെ നാട്. നവകേരള ശില്‍പികളില്‍ പ്രമുഖനായ ഇ.എം.എസ്. അസാമാന്യവും അത്ഭുതകരവുമായ കയ്യടക്കത്തോടും സൂക്ഷ്മതയോടും ഉള്‍ക്കാഴ്ചയോടും ദീര്‍ഘദൃഷ്ടിയോടും കൂടി ഇന്ത്യന്‍ ചരിത്രത്തെയും സംസ്‌കാരത്തെയും അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.എഴുപത്തയ്യായിരത്തിലധികം കോപ്പികള്‍ പ്രചരിച്ച പുസ്തകത്തിന്റെ പുതിയ പതിപ്പ്.

Categories: Updates