പുസ്തക പ്രകാശനം : ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സാമൂഹ്യധര്‍മ്മം

സമയം : 2012 ജനുവരി 11 വൈ. 4.30 സാഹിത്യ അക്കാദമി, തൃശ്ശൂര്‍

(ജെ.ഡി ബര്‍ണലിന്റെ പ്രശസ്ത പുസ്തകം സോഷ്യല്‍ ഫങ്ഷന്‍ ഓഫ് സയന്‍സിന്റെ മലയാള പരിഭാഷ,

 

വിവര്‍ത്തകന്‍ : എം.സി. നമ്പൂതിരിപ്പാട്)

Categories: Updates