ശാസ്ത്ര വര്‍ഷാചരമത്തിന്റെ ഭാഗമായി പരിഷത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പതിനായിരം ശാസ്ത്രക്ലാസുകളുടെ സംസ്ഥാന റിസോഴ്സ് പേഴ്സണ്‍ പരിശീലനം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മൂന്നു കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നടക്കും.ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രം, ജീവശസ്ത്രം എന്നീ വിഷയങ്ങളില്‍ മൂന്നു ദിവസം വീതമുള്ള പരിശീലനങ്ങളാണ് നടക്കുക. താത്പര്യമുള്ള അദ്ധ്യാപകര്ക്കും മറ്റുള്ളവര്ക്കും പങ്കെടുക്കാം. ഫോണ് 0495 2701919 (കോഴിക്കോട് ഭവന്‍).

Categories: Updates