ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് വാര്‍ഷികം – 2014 ഡോ. ഹമീദ് ധാബോല്‍ക്കര്‍