സാഹിത്യ അക്കാദമിയിൽ നടക്കുന്ന ശാസ്ത്രാവബോധ ദിന സെമിനാറിൽ ഡോ. കെ.എ. ജാസ്മിൻ സൂക്ഷ്മജീവികളും ജനാരോഗ്യവും എന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിക്കുന്നു