സുസ്ഥിരവികസനം-സുരക്ഷിതകേരളം ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായ സംസ്ഥാന വാഹന ജാഥകളുടെ ക്യാപ്റ്റൻമാർ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സംസാരിക്കുന്നു

Categories: Updates