സുഹൃത്തുക്കളെ അറിവിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ നിലനില്‍പ്പിനു അത്യാവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ന്റെ വിജയിതിനായി നാം പ്രവര്‍ത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ രംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന DAKF എന്ന sangadana യുടെ Alappuzha കണ്‍വെന്‍ഷന്‍ നടത്തുവാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്ഥലവും തീയതിയും ഉടന്‍ അറിയിക്കാം. പങ്കെടുത്തുവിജയിപ്പിക്കുക.

Categories: Updates