സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന പദത്തിന് നിരവധി നിർവ്വചനങ്ങൾ ഉണ്ട്. അവയിൽ ചുരുക്കം ചിലതിന് പ്രായോഗികമായ ഒരു വ്യാഖ്യാനം നൽകാനാകുമോ എന്ന് പരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം.
രചന- ജോജി കൂട്ടുമ്മൽ
വില- 100 രൂപ

Categories: Updates