ഹരിതവഴി
കേരളത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന കവിയും നാടകകൃത്തുമായ എം.എം.സചീന്ദ്രന്റെ പുതിയ കവിതാസമാഹാരം. കഴിഞ്ഞ കുറേ വര്‍ഷങ്ങളായി പരിഷത്തിന്റെ ശാസ്ത്രകലാജാഥയുടെ മുഖ്യശില്‍പികളില്‍ ഒരാളായ സചീന്ദ്രന്‍ ജാഥയ്ക്കുവേണ്ടിയും പരിഷത്തിന്റെ മറ്റ് ക്യാമ്പെയിനുകള്‍ക്കും സമ്മേളനങ്ങള്‍ക്കും വേണ്ടിയും എഴുതിയവയാണ് ഇതിലെ മിക്ക രചനകളും. നൂറുകണക്കിന് വേദികളില്‍ ആലപിക്കുകയും സംഗീതശില്‍പങ്ങളായി അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഈ കവിതകള്‍ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ ആകര്‍ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്; ആവേശം കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളീയസമൂഹം നെഞ്ചേറ്റിയ ഈ കവിതകള്‍ സാമൂഹികശാസ്ത്രവും ശാസ്ത്രവും എങ്ങനെ കാവ്യാത്മകമായി ആവിഷ്‌കരിക്കാമെന്നതിന്റെ മികച്ച മാതൃകകളാണ്.

Categories: Updates