കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യപരിഷത്ത് : ശാസ്ത്രം സാമൂഹ്യവിപ്ലവത്തിന്

നമ്മുടെ ഔഷധ സസ്യങ്ങള്‍

നമ്മുടെ ഔഷധ സസ്യങ്ങള്‍

കേരളത്തിലെ അതിവിപുലമായ ഔഷധസസ്യസമ്പത്തിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകം. ഓരോന്നിനെക്കുറിച്ചുമുള്ള പൊതുവായ വിവരങ്ങളും തിരിച്ചറിയാനുള്ള ലക്ഷണങ്ങളും സാങ്കേതികനാമം, ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും സംസ്കൃതത്തിലും ഉള്ള പേരു്, രാസഘടന, ഉപയോഗങ്ങള്‍ എന്നിവ ചുരുക്കമായി ഈ പുസ്തകത്തില്‍ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ലേഖകര്‍
പ്രൊഫ. എം.കെ. പ്രസാദ്, പ്രൊഫ. എം. കൃഷ്ണപ്രസാദ്
പ്രസാധനം
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
വില. 500രൂപ

Products

Get in touch with us

Kssp in Social networks

Contact us

Head Office

Parishad Bhavan
Guruvayoor Road

Thrissur 680004

Tel: 0487-2381344