പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പുമായി സഹകരിച്ച് കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന യുറീക്ക-ശാസ്ത്രകേരളം വിജ്ഞാനോത്സവത്തിന്റെ പഞ്ചായത്തുതലം ഒക്ടോബര്‍ 26നു നടക്കും. കൂടുതല്‍ വിശദാംശങ്ങള്ക്കു ജില്ലാ പരിഷദ് ഭവനുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുകു. നമ്പര്‍

Kasargode ………………………. 0467-2206001
Kannur …………………………… 0497-2700424
Wayanad ………………………… 9447905385
Kozhikode …………………. 0495-2702450 9497310420
Malappuram ……………………. 0483-2734767 9447974767
Palakkad ………………………… 0491-2544432
Thrissur …………………………. 0487-2424040
Ernakulam ………………………. 0484-2532675 2532723
Kottayam ……………………….. 0481-2568643
Alapuzha ………………………… 0477-2261363
Pathanamthitta ………………… 0468-2228233
Kollam …………………………… 0474-2727575
Thiruvananthapuram…………. 0471-2460256

Categories: Updates