കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യപരിഷത്ത് : ശാസ്ത്രം സാമൂഹ്യവിപ്ലവത്തിന്

1131
629
29 May 2015

ലോക പരിസരദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തില്‍ വിപുലമായ...

17 May 2015

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ സംസ്ഥാന...

Sunday, May 17, 2015 - 08:01

കുടുംബത്തൊഴിലിനെയും വിനോദവ്യവസായത്തെയും ബാലവേലയുടെ പരിധിയില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് കേന്ദ്രഗവണ്മെന്റ്

Thursday, March 19, 2015 - 08:36

നിയമ വിരുദ്ധ മായി നെല്‍വയലുകള്‍ നികത്തിയെടുത്ത ഭൂമിക്ക് നിശ്ചിത തുക സര്‍ക്കാരിലേക്ക് അടച്ചാല്‍ നിയമവിധേയമാക്കാം എന്ന ബജറ്റ് നിര്‍ദ്ദേശം അങ്ങേയറ്റം അപലപനീയവും ജനവിരുദ്ധവും കേരളത്തിന്റെ പാരിസ്ഥിതിക തകര്‍ച്ചയ്ക്ക് ആക്കം കൂ ട്ടുന്നതുമാണ്. മുമ്പ് നിലവിലിരുന്ന ഭൂവിനിയോഗ നിയമം ശക്തമായി നടപ്പിലാക്കാഞ്ഞതിന്റെ സാഹചര്യത്തിലാണ് 2008 ല്‍ നെല്‍വയല്‍ തണ്ണീര്‍തട സംരക്ഷ ണ നിയമം നിലവില്‍ വന്നത്. ഇപ്പോഴുള്ള നിയമ പ്രകാരവും മറ്റു സ്ഥലങ്ങള്‍ ഇല്ലാ എങ്കില്‍ വീട് നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളില്‍ 10 സെന്റ് സ്ഥലവും നഗരപ്രദേശങ്ങളില്‍ 5 സെന്റ് സ്ഥലവും നികത്തിയെടുക്കാവുന്നതാണ്.

Latest Articles

Sun, 05/17/2015 - 15:44

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് വാര്‍ഷിക സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് 'ഉയിര്‍നീര്‍'.

Fri, 05/08/2015 - 11:25

Tue, 03/03/2015 - 09:03

ഇന്ത്യയില്‍ ശാസ്ത്രത്തിന് ആദ്യമായി നോബല്‍ സമ്മാനം

Products

Get in touch with us

Kssp in Social networks

Contact us

Head Office

Parishad Bhavan
Guruvayoor Road

Thrissur 680004

Tel: 0487-2381344