കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യപരിഷത്ത് : ശാസ്ത്രം സാമൂഹ്യവിപ്ലവത്തിന്

1131
629

Latest News

16 July 2016

യുറീക്ക ദ്വൈവാരികയുടെ സൂഷ്മജീവിപ്പതിപ്പ് ഉടന്‍...

Press releases

Monday, July 18, 2016 - 20:53

മന്ത്രിസഭാതീരുമാനങ്ങള്‍ ആരും ആവശ്യപ്പെടാതെതന്നെ നിയമപ്രകാരം വെളിപ്പെടുത്തണമെന്ന് മുഖ്യവിവരാവകാശ കമ്മീഷന്റെ തീര്‍പ്പിനെ ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.

Monday, July 18, 2016 - 15:42

മന്ത്രിസഭാതീരുമാനങ്ങള്‍ ആരും ആവശ്യപ്പെടാതെതന്നെ നിയമപ്രകാരം വെളിപ്പെടുത്തണമെന്ന് മുഖ്യവിവരാവകാശ കമ്മീഷന്റെ തീര്‍പ്പിനെ ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.

Tuesday, June 28, 2016 - 19:12

എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് പ്രവേശനം:
സ്വാശ്രയ മാനേജ്‌മെന്റുകളുടെ കച്ചവടതാല്പര്യത്തിന് വഴങ്ങരുത്

Products

Get in touch with us

Kssp in Social networks

Contact us

Head Office

Parishad Bhavan
Guruvayoor Road

Thrissur 680004

Tel: 0487-2381344