ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസം നയം 2020: ഒരു സൂക്ഷ്മ വായന
ഓൺലൈൻ ശില്പശാല (സൂം മീറ്റ്)
2020 ആഗസ്റ്റ് 28 വെള്ളി (9.30 am – 01 pm)
സെഷൻ 1: NEP 2020 – ഒരു പൊതുവായന
മോഡറേറ്റർ:
കെ.ടി രാധാകൃഷ്ണൻ
അവതരണം:
ഡോ. സി. രാമകൃഷ്ണൻ
സെഷൻ 2: NEP 2020 – സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം
മോഡറേറ്റർ:
ഒ.എം. ശങ്കരൻ
അവതരണം:
ഡോ. പി.വി. പുരുഷോത്തമൻ
സെഷൻ 3: NEP 2020- ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം
മോഡറേറ്റർ:
ഡോ. കാവുമ്പായി ബാലകൃഷ്ണൻ
അവതരണം:
പ്രൊഫ. പി.കെ രവീന്ദ്രൻ
Categories: Events