പരിഷത്ത് അമ്പത്തിമൂന്നാം വാര്‍ഷികം ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റ്