പരിഷദ് വാര്‍ത്ത 2010 സെപ്റ്റംബര്‍ 16 – ഒക്റ്റോബര്‍ 16