പാഠം രണ്ട് : ഭാരതം
പത്ത് നാടകങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണ് ‘പാഠം രണ്ട്: ഭാരതം’. പ്രൈമറി, അപ്പര്‍ പ്രൈമറി, ഹൈസ്‌കൂള്‍ ക്ലാസ്സുകളിലെ കലാപഠനത്തെ അധികരിച്ച് കുട്ടികളുടെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ശേഷികളുടെ വികസനത്തില്‍ ‘നാടകീകരണം’ എങ്ങനെ ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠനക്കുറിപ്പും അധ്യാപകര്‍ക്കു മാര്‍ഗദര്‍ശിയാകുംവിധം ഇതില്‍ അനുബന്ധമായി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കും മറ്റു നാടകകുതുകികള്‍ക്കും മികച്ച ഒരു വായനാസാമഗ്രി എന്ന നിലയ്ക്കും അവതരണയോഗ്യമായ ദൃശ്യമാധ്യമം എന്ന നിലയ്ക്കും ഈ നാടകസമാഹാരം ഒരുപോലെ പ്രയോജനപ്രദമായിരിക്കും.

Categories: Updates