വയനാട് ജില്ല സമ്മേളനം ബത്തേരി കുപ്പാടി ഗവ ഹൈ സ്കൂളിൽ കേന്ദ്ര നിർവ്വാഹക സമിതി അംഗം പി.കെ.ബാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.