കേരള ശാസ്ത സാഹിത്യ പരിഷത്തിൽ ഇപ്പോൾ അംഗമാകാം. അംഗമാകുന്നതിന് പരിഷത്ത് പ്രവർത്തകരെ സമീപിക്കുക. ഓൺലൈൻ വഴി അംഗമാകുന്നതിന് ഗൂഗിൾ ഫോം ഉപയോഗിക്കാം. ഫോം താഴെ.

http://bit.ly/ksspmemb

Categories: Events